Algemene Voorwaarden

Aura Smart Air geavanceerd filter zuivert de lucht binnenshuis en rekent af met het Covid-19 virus.

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ LEVERING VAN GOEDEREN EN DIENSTEN DOOR AURA NEDERLAND B.V.

1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van de voorwaarden van derden, toepasselijk op alle leveringen van goederen en/of diensten, hierna gezamenlijk aangeduid als “producten”, van Aura Nederland B.V., aan de afnemer, alsmede op alle daarop betrekking hebbende overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard, zoals offertes, orderbevestigingen en leveranties, een en ander voor zover hiervan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken in een eventuele raamovereenkomst en/of Nadere Overeenkomst(en).

1.2 In het hierna volgende wordt onder “afnemer” verstaan degene aan wie van Aura Nederland B.V. een aanbieding doet tot het leveren van producten, alsmede degene met wie Aura Nederland B.V. een overeenkomst sluit tot het leveren van producten. Onder “overeenkomst” wordt verstaan iedere overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

1.3 Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Aura Nederland B.V. zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst(en).

1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht. Partijen zullen vervolgens over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

1.5 Aura Nederland B.V. behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen en aanvullingen zullen schriftelijk bekend gemaakt worden aan de afnemer. Indien de afnemer door de wijziging in een ongunstiger positie komt te verkeren, kan zij de overeenkomst binnen 14 dagen na mededeling van de wijziging opzeggen tegen de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden.

1.6 Deze algemene voorwaarden zullen worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

 

2. Offertes en overeenkomsten

2.1 Alle offertes van Aura Nederland B.V. zijn steeds vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud, uitvoering, als de levertijd en leverbaarheid betreft, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.2 De inhoud van alle bij een offerte verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens is zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. De betreffende gegevens zijn voor Aura Nederland B.V. slechts bindend, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door Aura Nederland B.V. is bevestigd. Offertes zijn gebaseerd op de eventueel bij aanvraag door de afnemer verstrekte gegevens.

2.3 Ingeval de offerte (mondeling) wordt geaccepteerd dan wel anderszins overeenstemming wordt bereikt, is er sprake van een overeenkomst.

2.4 In het algemeen geldt de opdrachtbevestiging als weergave van hetgeen is overeengekomen. Indien gelet op de aard en/of omvang van de werkzaamheden geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht hetgeen is overeengekomen zoveel als mogelijk weer te geven.

2.5 Aura Nederland B.V. is gerechtigd om –indien Aura Nederland B.V. dit noodzakelijk of wenselijk acht- voor de goede uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de afnemer zullen worden doorberekend conform de door Aura Nederland B.V. verstrekte prijsopgave.

2.6 Aura Nederland B.V. kan een met de afnemer gesloten duurovereenkomst te allen tijde zonder opgave van redenen schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

 

3. Betalingvoorwaarden en overige condities

3.1 Prijsopgaven worden gedaan exclusief BTW.

3.2 De betaling moet geschieden binnen de termijn, die op de factuur is gesteld. Deze termijn is te beschouwen als fatale termijn.

3.3 Indien betaling niet binnen de termijn plaatsvindt, is afnemer vanaf de dag waarop betaling uiterlijk had dienen plaats te vinden tot aan de dag der algehele voldoening, over het per de 1e van iedere maand vervallen saldo een rente verschuldigd van 7% per maand of gedeelte van de maand. Indien Aura Nederland B.V. kosten moet maken voor de incasso van het verschuldigde komen deze zowel buiten rechte als in rechte volledig voor rekening van afnemer.

3.4 De door afnemer gedane betalingen strekken steeds ter vergoeding van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen, die het langst open staan, zelfs al vermeldt afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Dit laat onverlet de bevoegdheid van Aura Nederland B.V. om een betaling anders aan te merken.

3.5 Indien zich na het sluiten van de overeenkomst prijswijzigingen voordoen, is Aura Nederland B.V. gerechtigd, deze in de prijs door te berekenen.

 

4. Artikel huren/leasen i.p.v. kopen

4.1 Huurperiode. De zaken worden verhuurd voor een periode van tenminste één dag of een veelvoud daarvan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De huurperiode gaat in op de eerste huurdag op het overeengekomen moment van levering af magazijn en duurt tot en met de laatste overeengekomen huurdag. Gehuurde apparatuur dient uiterlijk voor 10.00 uur op de dag na de laatste huurdag bij Aura Nederland B.V., afgeleverd te worden, tenzij Aura Nederland B.V. hiervan bij schriftelijke overeenkomst of mondelinge afspraak af wenst te wijken.

4.2 Aflevering door huurder. De zaken moeten door huurder op het vestigingsadres van Aura Nederland B.V. worden afgehaald en daar worden terug gebracht (tenzij uitdrukkelijk schriftelijk of via mondelinge afspraak anders is overeengekomen) uiterlijk op de datum als vermeld in de huurovereenkomst. Door het enkele feit van niet aflevering op die datum zal huurder in gebreke zijn, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist en de huurder is alsdan, onverminderd zijn overige verplichtingen, aan Aura Nederland B.V. een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van de huurprijs die hij zou moeten betalen voor de periode vanaf het eind van de huur tot en met de dag waarop de apparatuur wordt terugbezorgd, vermeerderd met 50%. Huurder kan aan deze bepaling geen recht tot huur voor een periode ontlenen.

4.3 Verzekering. Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, die tijdens de huurperiode optreedt, door welke oorzaak dan ook. Indien het gehuurde of onderdelen daarvan, door nalatigheid, verkeerd gebruik, opzet, of grove schuld van de zijde van de huurder wordt (worden) beschadigd, geheel verloren gaat (gaan) of onherstelbaar beschadigd wordt (worden) zullen in het eerste geval reparatiekosten worden berekend tegen de normaal geldende reparatietarieven. In de beide andere gevallen zal de huurder aan Aura Nederland B.V. verschuldigd zijn een som gelijk aan de aanschafkosten van vervangende apparatuur en de kosten van vervanging. Aura Nederland B.V. zal in ieder geval van uitkering van de verzekering van Aura Nederland B.V. het geleden eigen risico alsmede eventuele kosten aan huurder in rekening brengen.

 

5. Levering en afname

5.1 Tenzij schriftelijk anders in de offerte of overeenkomst is vermeld, geschiedt levering door ter beschikking stelling van de producten aan de afnemer, dan wel aan diegene die geacht wordt de afnemer te vertegenwoordigen. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de bestelde producten in ontvangst zijn genomen.

5.2 De afnemer is verplicht aan de levering mee te werken, alsmede het geleverde in ontvangst te nemen. Afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien de bestelde producten ter aflevering zijn aangeboden, doch aflevering door welke reden dan ook onmogelijk is gebleken. In dat geval geldt de dag waarop afname wordt geweigerd, als de dag van de levering.

5.3 Indien zich een weigering van afname als bedoeld onder 5.2 voor doet, is de afnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling door Aura Nederland B.V. is vereist. Aura Nederland B.V. kan in dat geval naar eigen keuze de overeenkomst ontbinden, dan wel nakoming hiervan door afnemer vorderen.

5.4 Bij weigering van afname van het geleverde door de afnemer, behoudt Aura Nederland B.V. zich het recht voor eventueel daaraan verbonden kosten (waaronder kosten van opslag en vervoer) door te berekenen aan de afnemer.

5.5 Vanaf het moment van levering, daaronder begrepen het in lid 5.2 van dit artikel genoemde tijdstip, is het geleverde voor rekening en risico van de afnemer.

5.6 Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uit de aard van de te leveren producten voortvloeit dat de opgegeven levertijden wel als een fatale termijn dienen te worden beschouwd. Bij niet tijdige levering van producten waarbij de opgegeven levertijden niet als een fatale termijn dienen te worden beschouwd, dient Aura Nederland B.V. schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij Aura Nederland B.V. nog een redelijke termijn tot aflevering moet worden geboden.

5.7 Indien het vermoeden bestaat, dat door afnemer niet aan haar betalingsverplichtingen kan worden voldaan, behoudt Aura Nederland B.V. zich het recht voor om bestellingen onder rembours te leveren, dan wel de levering van de producten uit te stellen totdat de afnemer op andere wijze afdoende zekerheid voor de betaling heeft verschaft.

 

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 De eigendom van alle aan afnemer geleverde of te leveren zaken, blijft bij Aura Nederland B.V. zolang afnemer de vorderingen uit hoofde van de betreffende en/of gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van rente en kosten.

6.2  Afnemer is vóór volledige betaling niet bevoegd de zaken aan derden te verpanden of als zekerheid in de ruimste zin aan derden te doen dienen. Het is afnemer slechts toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van haar bedrijf te gebruiken.

6.3  Afnemer stelt Aura Nederland B.V. indien zij niet tijdig voldoet aan haar betalingsverplichtingen, op eerste verzoek in de gelegenheid alle onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te halen van de plaats waar zij zich bevinden.

 

7. Reclames

7.1 Gelet op de aard van de overeenkomst en de door Aura Nederland B.V. geleverde producten dienen reclames ter zaken van transportschade, manco’s en/of zichtbare gebreken door afnemer binnen 24 uur na afgifte dan wel bezorging aan Aura Nederland B.V. te worden gemeld, op straffe van verval van mogelijke aanspraken op herstel, vervanging dan wel schadevergoeding.

7.2 Reclames ter zake van niet-zichtbare gebreken dienen door afnemer binnen bekwame tijd nadat zij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij Aura Nederland B.V. schriftelijk te worden gemeld, op straffe van verval van mogelijke aanspraken op herstel, vervanging dan wel schadevergoeding.

7.3 Indien aan reclame na verloop van voormelde termijn aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht zonder dat de afnemer daarna enig recht kan ontlenen.

7.4 Retourzendingen worden door Aura Nederland B.V. niet geaccepteerd, tenzij uit hoogde van reclame en nadat Aura Nederland B.V. daarvoor schriftelijk haar toestemming heeft verleend. Vrachtkosten komen in dat geval voor rekening van afnemer.

 

8. Garantie

8.1 Aura Nederland B.V. staat in voor de deugdelijkheid van de verrichte werkzaamheden en de geleverde zaken, met dien verstande dat Aura Nederland B.V. gedurende 1 jaar of zoveel langer als de fabrieksgarantie luidt, de afwezigheid van fabricage- of materiaalfouten garandeert.

8.2 Op onderdelen, welke door Aura Nederland B.V. van derden zijn betrokken, wordt nimmer meer garantie gegeven dan die welke de desbetreffende leverancier aan Aura Nederland B.V. verleent. Nimmer wordt garantie gegeven ten aanzien van gebreken, die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van voorschriften, welke de overheid inzake de aard of de kwaliteit van toegepaste materialen na het sluiten van de overeenkomst zal stellen.

8.3 Gebreken, ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud of die, welke zich voordoen na wijziging of reparatie door derden, vallen niet onder de garantie.

 

9. Aansprakelijkheid

9.1 Met betrekking tot de door Aura Nederland B.V. geleverde producten en diensten is haar aansprakelijkheid jegens afnemer beperkt tot hetgeen in deze overeenkomst in art. 8 is opgenomen.

9.2 Aura Nederland B.V. is in verband met door haar geleverde producten en diensten nimmer aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9.3 In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Aura Nederland B.V. beperkt tot maximaal het bedrag dat in het voorkomende geval onder haar verzekering voor uitkering in aanmerking komt.

 

10. Vrijwaring ingeval van inbreuk op rechten van derden

10.1 Afnemer vrijwaart Aura Nederland B.V. van alle aanspraken van derden ingeval Aura Nederland B.V. in het kader van de uitvoering van haar werkzaamheden in opdracht van afnemer inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden.

 

11. Overmacht

11.1 Indien Aura Nederland B.V. door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is Aura Nederland B.V. gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, onverminderd het recht van Aura Nederland B.V. op betaling door de afnemer voor reeds door Aura Nederland B.V. verrichte prestaties. In geval van opschorting zal Aura Nederland B.V. gerechtigd blijven de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

11.2 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, waardoor Aura Nederland B.V. tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals (maar niet beperkt tot) werkstaking bij haar c.q. haar toeleveranciers, onvoorzienbare transportmoeilijkheden, brand, onvoorzienbare overheidsmaatregelen en bedrijfsstoringen bij haar toeleveranciers, alsmede onvoorzienbare wanprestatie door haar toeleveranciers waardoor Aura Nederland B.V. haar verplichtingen jegens de afnemer niet (meer) kan nakomen.

 

12. Opschorting en ontbinding

12.1 Aura Nederland B.V. is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:

12.2  Afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomen;

12.3 Na het sluiten van de overeenkomst aan Aura Nederland B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat afnemer haar verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat afnemer slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover deze de tekortkoming rechtvaardigt;

12.4 Afnemer bij of na het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor voldoening van haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

12.5 Indien afnemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of haar surseance van betaling wordt verleend, dan wel haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; de onderneming van afnemer wordt geliquideerd, dan wel afnemer haar huidige onderneming staakt, op een aanmerkelijk deel van het vermogen van afnemer beslag wordt gelegd dan wel afnemer anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit deze overeenkomst na te kunnen komen.

12.6 Voorts is Aura Nederland B.V. gerechtigd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

12.7 Indien de overeenkomst (gedeeltelijk) wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Aura Nederland B.V. op afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien Aura Nederland B.V. de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

12.8 Aura Nederland B.V. behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

12.9 Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van deze overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding van deze overeenkomst bestaan. Tot deze verplichtingen behoren onder meer: geheimhouding, aansprakelijkheid, geschillenbeslechting, toepasselijk recht en domiciliekeuze.

 

13. Toepassing recht en bevoegde rechter

13.1 Op deze overeenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

13.2  Alle geschillen voortvloeiende uit, of samenhangende met deze overeenkomst zullen uitsluitend ter beslechting worden voorgelegd aan de competentie Rechter in het arrondissement Haarlem, tenzij Aura Nederland B.V. –als eisende partij- aan een Rechter in een ander arrondissement de voorkeur geeft.

error: Content is protected !!